Uncategorized

Today’s Online Avyakt Baba Milan 15 Nov LIVE Events Brahma Kumaris*LIVE 10.30am to 11.30 :-   Brijmohan Bhai Ji (Nimmit Nirman or Nirmata)*
*LIVE 11.30am to 12.30pm :-  Mruthyunjaya Bhai Ji (Jama ke khate ko badhne ki vidhi )*

*05.00 pm  :- BK Suraj Bhai Ji (Prabhu Milan ki vidhi)

06.00 pm : Meditation &  Bhog*

*06.30 pm :  Online Avyakt Baba Milan*

अव्यक्त बापदादा LIVE – 15/11/2021 (4.30 PM to 9.00 PM IST)

Avyakt BapDada LIVE (Eng) – 15/11/2021 (4.30 PM to 9.00 PM IST)

Source: BK Global News Feed

Comment here