Uncategorized

RAKSHA BANDHAN – CELEBRATIONS Gorantla Madhav, M.P., Hindupur(Hindupur Lok Sabha constituency

Gorantla Madhav, M.P., Hindupur(Hindupur Lok Sabha constituency) .,Anantapur(Dist)., A.P
 . Rajayogini Brahma Kumari Sugandha Behnji, Hindupur Center InCharge., KTV.
01. Malagundla Sankaranarayana — Minister for BC Welfare., A.P
02. Rajayogini Brahma Kumari Sugandha Behnji, Hindupur Center InCharge., KTV.
03. Brahma Kumaris Brothers & Sisters

Source: BK Global News Feed

Comment here